Keteninformatisering en basisregistraties

Gegevens één keer registreren en overal gebruiken. Dat leidt tot tevreden burgers, lagere administratieve lasten voor bedrijven en een efficiënte uitvoering van overheidstaken. Organisatorisch en in de ICT heeft dit grote consequenties. Binnen en tussen overheidsorganisaties moet soepel en met vertrouwen in ketens worden samengewerkt. Informatiesystemen moeten veilig en naadloos op elkaar aansluiten. De doelen zijn duidelijk. De praktijk is echter weerbarstig.

Zo doen we dat TerZake Partners lost uw integratievraagstukken op. Met TerZake Partners kiest u voor een onafhankelijke partij met kennis van de e-overheid, gemeenten, de ICT markt en met diepgaande kenns van referentie-architectuuren (NORA, GEMMA) en de (open) standaarden voor interoperabiliteit. 

Keteninformatisering en integratieprojecten zijn complex en hebben vrijwel altijd een hoog risicoprofiel. TerZake Partners helpt u bij professioneel opdrachtgeverschap en governance en het opstellen van gedegen programma's van eisen voor de benodigde ICT aanpassingen of vernieuwingen. Daarbij worden risico’s goed beheerst en onder architectuur gewerkt. Bij de door te voeren veranderingen worden niet alleen de benodigde ICT aanpassingen meegenomen. Afhankelijk van uw doelstellingen en situatie wordt ook de organisatorische inbedding, het inrichten van samenwerkingsverbanden, herinrichting van processen en het maken van ketenafspraken meegenomen. 

Versterken berichtenstandaarden binnen de Overheid             

Opdrachtgever Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) voorheen EGEM i-teams.

Primair proces Kennisplatform voor gemeentelijke vraagstukken en standaardisatie en interoperabliteit rond informatievoorziening, e-dienstverlening en organisatieontwikkeling en samenwerking.

Opdracht Inrichten beheer, participatiestructuur en regie-organisatie ter ondersteuning van de brede uitrol van StUF, een servicegerichte XML (keten-)integratie-standaard voor de overheid.

Probleemstelling Hoe kan een adequate participatiestructuur, releasebeleid en een beheerorganisatie worden opgezet die vereist is om de opschalig naar landelijke gebruik en verdere uitbouw van de StUF berichtenstandaarden te kunnen ondersteunen.

Aanpak In nauwe samenwerking met alle stakeholders (gemeenten, ICT-leveranciers en (e-)overheidsorganisaties) werd een nieuw beheermodel ontworpen die vervolgens stapsgewijs is geimplementeerd. Het beheermodel beschrijft de productstructuur van StUF familie, de participatiestructuur, de (wijzigings)processen, het releasebeleid, de informatievoorziening en de verdeling van de beheerverantwoordelijkheden. Ad interim is door TerZake Partners het voorzitterschap van de regiegroep ingevuld.

Team Vertegenwoordigers vanuit gemeenten, leveranciers van informatiesystemen in de overheidssector en specialisten op het gebied van berichtenstandaarden werden bij elkaar gebracht.

Resultaat Een adequate participatiestructuur met alle stakeholders, een geoptimaliseerde beteerorganisatie voor ondersteuning en verdere uitbouw en innovatie van deze standaard.

Doorlooptijd De nieuwe participatiestructuur waarbij regie en expertgroep gesplitst zijn kwam binnen enkele maanden tot stand. Vervolgens is de verdere inrichting en implementatie stapsgewijs aangepakt. De doorgevoerde verbeteringen hebben structureel bijgedragen aan een snellere adoptie van StUF en een basis gelegd voor verdere uitbreiding en doorontwikkeling.

Tevreden Steeds meer gemeenten gebruiken StUF als integratiestandaard binnen de eigen informatiehuishouding. Een groeiend aantal standaard softwareproducten van verschillende leveranciers ondersteunt de standaard. De versterking vormt een belangrijke stap in de realisatie van interoperabiliteit in gemeentelijke ketens.

Neem contact met ons op.